Ảnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp
Ảnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp

 

PHÒNG GDĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-THĐA

                    Định An, ngày 12 tháng 10 năm 2021

       

KẾ HOẠCH

Phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài nhà trường

Năm học 2021 -2022

 ---------------

Căn cứ Công văn số 52/PGDĐT về chỉ đạo tựu trường, khai giảng năm học 2021 -2022;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021- 2022 của nhà trường và tình hình thực tế ở địa phương.

Trường Tiểu học số 1 xã Định An xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong công tác vận động học sinh đến trường, duy trì sĩ số và một số hoạt động ngoài giờ lên lớp trong năm cụ thể như sau:

I. Mục đích

Phát huy được sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, cùng chung tay góp sức với nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh toàn diện.

II. Các nội dung phối hợp

* Phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường

1. Giữa nhà trường với công đoàn cơ sở, Tổng phụ trách Đội:

1. Nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận động tổ chức phong trào trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Giáo dục đề ra.

2. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản lý trường học, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị  hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của Công đoàn viên tham gia với chính quyền nhà trường.

3. Công đoàn cơ sở động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các hoạt động chuyên môn, ngoài giờ lên lớp; kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Công đoàn tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên phát triển sự nghiệp giáo dục.

5. Nhà trường cùng Công đoàn phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm cùng tổ chức triển khai thực hiện.

6. Đại diện của Công đoàn là thành viên của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương và những vấn đề liên quan đến đội ngũ. Công đoàn có trách nhiệm cử người có đủ thẩm quyền tham gia các hội đồng trên và các ban chỉ đạo của nhà trường.

7. Nhà trường và Công đoàn phối hợp chặt chẽ để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn dân cư.

8. Hàng năm sau khi thống nhất với công đoàn quyết định công bố nội dung thi đua, chế độ  khen thưởng. Công đoàn đề ra các biện pháp động viên phong trào thi đua, cùng với hội đồng thi đua hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường, đánh giá sơ kết, tổng kết, xét duyệt khen thưởng các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

9. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Đội tổ chức hoạt động theo quy trình Đoàn Đội cấp trên, đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên phụ trách công tác Đoàn Đội. Đoàn Đội phải có nhiều giải pháp tích cực để giáo dục tác phong đạo đức, nhân cách cho học sinh sống theo nề nếp, kĩ luật và rèn luện kỹ năng sống cho học sinh. Đoàn Đội phải ngăn chặn kịp thời những hành vi sai trái của học sinh, đề xuất nhà trường có biện pháp xử lý học sinh vi phạm một cách kịp thời và phù hợp với từng đối tượng. Tích cực đi đến tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh để có thể chia sẻ, động viên học sinh và đưa ra các giải pháp giáo dục học sinh cá biệt phù hợp, có hiệu quả.

* Giữa cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh:

1. GVCN thường xuyên tới thăm hỏi động viên gia đình học sinh ít nhất một lần/tháng/1 học sinh (đặc biệt là những học sinh yếu, thường vắng học).

2. GVCN thường xuyên tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng (các văn bản liên quan đến giáo dục) nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân có tinh thần ham học, tạo lên phong trào thi đua học, học suốt đời…

3. BGH nhà trường chỉ đạo GVCN thường xuyên phối hợp với CMHS trong việc giáo dục đạo đức học sinh,. Những trường hợp phức tạp BGH cùng GVCN phối hợp với đại diện CMHS giải quyết.

* Phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức chính trị tại địa phương

Công tác tham mưu cho Đảng ủy- Ủy ban nhân dân xã Định An

1. Chỉ đạo đưa các nội dung hoạt động giáo dục vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Đảng ủy và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kế hoạch về công tác giáo dục ở từng ấp.

3. Các tổ chức đoàn thể, chính quyền ở địa phương thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá cụ thể của các hoạt động giáo dục trên địa bàn, có báo cáo hoạt động từng quý, năm lên cấp lãnh đạo.

* Đối với tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định An.

1. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với mặt trận xã: hội phụ nữ, hội Cựu chiến binh, hội Nông dân xã để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hết học sinh từ 6-14 tuổi trong địa bàn đến trường, chống học sinh bỏ học, giáo dục đạo đức cho học sinh. Vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu từ 90% trở lên. Có chính sách ưu tiên động viên và khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

2. Đẩy mạnh công tác khuyến học ở địa phương để khuyến khích học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện.

*  Đối với các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn:

1. Nhà trường tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để huy động nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất trường học và xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.

2. Tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú để huy động nguồn vốn trong nhân dân hỗ trợ việc nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị trường học và giúp học sinh nghèo vượt khó đến trường.

* Đối với Ban đại diện CMHS:

1. Nhà trường tạo điều kiện thuận cho Hội cha mẹ học sinh hoạt động và tổ chức Đại hội mỗi năm 1 lần để đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong năm cũ, đề ra kế hoạch hoạt động trong năm học mới và tổ chức bầu Ban đại diện CMHS của năm học.

2. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Hội CMHS trong việc giáo dục đạo đức và quản lý học sinh; chăm lo các điều kiện phục vụ cho việc học tập, rèn luyện và phát triển của học sinh.

3. Nhà trường cùng Ban đại diện Hội CMHS tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ 3 lần/năm để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và đưa ra giải pháp cùng phối hợp giáo dục học sinh.

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hội CMHS do bộ GD&ĐT ban hành.

Trên đây là kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài nhà trường của trường Tiểu học số 1 xã Định An năm học 2021 – 2022. Kế hoạch có thể sửa đổi, bổ sung sẽ có sự thống nhất của các bên tham gia và thể hiện bằng văn bản cụ thể.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

 

 

 

 

CT.CĐCS

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Nơi nhận:

  - Phòng giáo dục (B/c)

  - MTTQ xã  (phối hợp chỉ đạo)

  - BĐD. CMHS( thực hiện);

  - BCH Công đoàn trường( thực hiện);

  -TPT Đội  ( thực hiện);

  - Lưu VT.