Báo cáo tổng kết thi đua khối tiểu học

Tổng kết thi đua khối 2020- 2021

 

PHÒNG GD VÀ ĐT GO QUAO

KHỐI THI ĐUA TIỂU HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  … /BC-KTĐTH

    Gò Quao, ngày  …  tháng 6  năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm học 2020-2021  và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 của khối thi đua Tiểu học.

 
  

 

Căn cứ hướng dẫn số 73/PGDĐT-TĐ ngày 07/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khối thi đua năm học 2020-2021,

Căn cứ  Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua tiểu học. Thực hiện công tác thi đua năm học 2020-2021, khối thi đua tiểu học báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua Tiểu học đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác thi đua khen thưởng, tổ chức họp giao ban lần thứ nhất ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại trường Tiểu học Định An 1, tổ chức sơ kết thi đua tại trường Tiểu học số 3 xã Định An. Khối thi đua đã ký ban hành quyết định số  01/QĐ-KTĐ, ngày    tháng 10 năm 2020  Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua khối Tiểu học, quy định các nội dung thi đua. Thực hiện trong năm học 2020-2021.

2. Công tác tổ chức phát động phong trào thi đua

Khối thi đua đã tổ chức triển khai các nội dung công tác thi đua trong năm tại Hội nghị giao ban lần thứ nhất; Tất cả các đơn vị trường tham gia cũng đã ký giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua trong năm. Phát động các phong trào trong nhà trường: thi làm lồng đèn đẹp, An toàn giao thông, Báo tường, thi vở sạch chữ đẹp, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường…

Các trường đã tích cực chủ động tham gia đầy đủ các phong trào của ngành và Hội đồng Đội huyện Gò Quao tổ chức và đã đạt được những thành tích như sau:

Thi tuyên truyền Luật giao thông có 02 đơn vị đạt giải nhất: Tiểu học Thị trấn Gò Quao và Tiểu học số 1 xã Định An. Các đơn vị còn lại cũng đã có nhiều đầu tư cho phong trào nâng thành tích đơn vị mình cao hơn năm trước, như: Tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 1, Tiểu học Vĩnh Tuy 3.

Hội thi Văn hay chữ đẹp được nhiều đơn vị xác định là thế mạnh của nhà trường, tập trung bồi dưỡng cho các em ngay từ đầu năm học, qua Hội thi có nhiều học sinh đạt thứ hạng cao như: Tiểu học Thị trấn Gò Quao, Tiểu học số 1 xã Định An, Tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Bắc 2, Tiểu học số 1 xã Vĩnh Tuy. Các đơn vị có học sinh đạt giải cấp Tỉnh trong hội thi này gồm: Tiểu học Thị trấn Gò Quao, tiểu học số 1 xã Định An.

Hội thi IOE có 4 đơn vị mạnh, nhiều học sinh tham gia và đạt thành tích cao nhất gồm: Tiểu học Thị trấn Gò Quao, tiểu học số 1 xã Định An, tiểu học xã Định Hòa 1, Tiểu học Vĩnh Thắng 1. 01 học sinh trường tiểu học Thị trấn Gò Quao đạt giải 3 cấp Tỉnh.

Về phong trào Đội có đơn vị mạnh, tham gia các phong trào đạt thành tích tốt như: Tiểu học Vĩnh Thắng 1, tiểu học số 1 xã Vĩnh Tuy.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

1. Nội dung 1: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

1.1. Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ

Huy động và duy trì sĩ số học sinh: theo thống kê đầu năm của Phòng giáo dục, hầu hết các trường đều vận động đạt chỉ tiêu.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục (có phụ lục kèm theo)

Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: các xã thị trấn đều đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức 3 .

Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường đều đạt từ 50% trở lên.

Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: Tổng số giáo viên tham gia 189 giáo viên, đạt 123 giáo viên; không đạt 26. Có 02 đơn vị không có giáo viên tham gia là Tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 1 và Tiểu học số 1 Vĩnh Phước A (Nguyên nhân: giáo viên không đủ điều kiện).Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: các trường đã triển khai kế hoạch tự đánh giá, thực hiện đạt theo yêu cầu. Duy trì chuẩn quố gia theo lộ trình có 3 đơn vị duy trì được chuẩn quốc gia mức độ 1, 02 đơn vị không duy trì được đó là Tiểu học số 1 xã Định An, Tiểu học 2 Vĩnh Hòa Hưng Nam do không đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

Công tác quản lý, phong trào: Hiệu trưởng các nhà trường rất quan tâm trong chỉ đạo giáo viên vận động học sinh tham gia BHYT, trong học kỳ I hầu hết các trường đều vận động đạt 100%, một số trường hoàn thành chỉ tiêu sớm như: TH Thị trấn 1, TH Vĩnh Thắng 1, TH VHHNam 2, TH số 1 xã Vĩnh Tuy.

Ứng dụng công nghệ thông tin, đồ dùng dạy học: Có 24/24 đơn vị đã được kết nối Internet đảm bảo cho việc ứng dụng các phần mềm quản lý, giảng dạy tin học và yêu cầu về nhận và trả lời thông tin đến các ngành kịp thời.

Công tác kiểm tra nội bộ được các trường xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện đạt theo kế hoạch năm.

Bên cạnh đó các đơn vị có những mô hình phù hợp nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, giáo dục học sinh….được UBMTTQ xã cấp chứng nhận.

1.2. Thực hiện công tác cải cách hành chính

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặt biệt công khai trên trang Web của trường. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế của đơn vị, có xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ. Không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về thu nhập, tài sản trái pháp luật. Chế độ thỉnh thị báo cáo, xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của ngành được các trường quan tâm và thực hiện khá tốt.

1.3. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chi tiêu của các nhà trường trong năm 2020 đều dựa trên quy chế chi têu và kế hoạch chi được cấp trên phê duyệt. Kết thúc năm, việc chi trả chế độ chính sách, công tác phí cho công chức- viên chức- người lao động được đảm bảo, công khai rõ ràng và có sự giám sát của công đoàn. Mỗi trường có kế hoạch tự kiểm tra tài chính hàng quý nên không xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

1.4. Đảm bảo an ninh trật tự; an toàn giao thông

Đầu năm học, các trường xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho nhà trường, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đăng ký đảm bảo an ninh trật tự trong năm với công an xã. Việc bố trí các thiết bị làm việc, tài sản trong trường khoa học, phân công bảo vệ hợp lý; không để xảy ra trộm cắp. Theo chỉ đạo về phòng chống tai nạn giao thông và ma túy học đường của ngành, Hiệu trưởng các trường đã cho CBGV-NV và học sinh ký cam kết, giao cho tổng phụ trách Đội tổ chức tuyên truyền ra phụ huynh và học sinh. Nhìn chung an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường trong năm qua thực hiện tốt.

1.5. Tham gia công tác xã hội, bảo vệ môi trường

Công tác phối hợp giữa hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh khá tốt, đã tổ chức vận động hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, mồ côi với nhiều phần quà ý nghĩa như: học bổng, xe đạp, tập, bảo hiểm y tế… Công tác bảo vệ môi trường luôn được các nhà trường quan tâm chỉ đạo giáo viên, học sinh làm vệ sinh sạch sẽ, trồng thêm cây xanh, trang trí chỗ học đẹp, có đầy đủ thùng chứa rác và nơi xử lý rác theo quy định; không có vi phạm về vệ sinh môi trường.

2. Nội dung 2. Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị :

2.1. 100% đảng viên, công chức, người lao động  tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước:

Mỗi nhà trường có ban tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc tổ chức triển khai chủ trương được kịp thời; chi bộ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đảng viên học Nghị quyết các cấp; Mỗi cá nhân đều có kế hoạch tự học tập và rèn luyện theo “tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” chuyên đề năm 2020. Hầu hết Giáo viên, Nhân viên các nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của đảng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê bình

2.2. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở :

Các trường xây dựng tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo vị trí công tác mỗi trường và triển khai rộng rãi trong Hội nghị CC-VC-LĐ đầu năm.

2.3. Tổ chức đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” : Thực hiện tốt

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy các xã, Chi bộ các trường đều xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức cho CB-GV-NV đăng ký học tập. Qua đó, đẩy mạnh và nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên gắn với nâng cao chất lượng, tiến độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Chi bộ, nhà trường ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức đối với nhân dân. Xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

2.4. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; 100% cá nhân là đảng viên, đoàn viên thuộc đơn vị đạt loại tốt trở lên.

Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên của các nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của đảng. Đảng viên chi bộ trường nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê. Cuối năm 2020, các chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, một vài chi bộ được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; điển hình như chi bộ trường tiểu học Vĩnh Thắng 1; Chi bộ trường tiểu học 2 Vĩnh Hòa Hưng Nam.

Các đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ đúng theo chức năng theo hướng dẫn của cấp trên quản lí.

Đơn vị văn hóa: đạt 23/23 đơn vị.

III. Nội dung 3. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng:

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác TĐKT

1.1. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành về công tác TĐKT :

Các nhà trường đã triển khai và quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường Hướng dẫn số 73/PGDĐT-TĐ ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao về việc tổ chức khối thi đua năm học 2020-2021; Quyết định số 01/QĐ-KTĐ ngày     tháng 10 năm 2020 về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua khối Tiểu học, quy định các nội dung thi đua. Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, phân công từng thành viên trong hội đồng theo dõi, giám sát đúng theo hướng dẫn. Các trường đã tổ chức triển khai các hướng dẫn về công tác thi đua cấp Tỉnh, huyện, như: Luật TĐKT sửa đổi năm 2013; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Công văn số 1057-CV/TU của Tỉnh ủy ; Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 56/HD-HĐTĐKT ngày 10/7/2019 của Hội đồng TĐKT tỉnh ; Quyết định số  1638/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện;  Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện và các kế hoạch, hướng dẫn về TĐKT trong năm thực hiện của UBND huyện và Hội đồng TĐKT huyện.

1.2. Có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan về công tác TĐKT:

Các trường đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐ-KT. Có bố trí đồng chí chủ tịch công đoàn kiêm làm công tác Thi đua-Khen thưởng và được tập huấn nghiệp vụ công tác TĐ-KT. Có kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ nhân các ngày lễ lớn; kế hoạch hưởng ứng thi đua theo chuyên đề, theo đợt của cấp trên. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, mô hình mới tại đơn vị. Chấp hành đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan cấp trên.

2. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua

2.1.Có kế hoạch triển khai thực hiện (hoặc có kế hoạch hưởng ứng) các phong trào thi đua do Sở GDĐT và các đoàn thể cấp tỉnh phát động

Theo các tiêu chí giao ước thi đua năm học 2020 - 2021 của khối tiểu học; từng trường đã triển khai các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; thực hiện có hiệu quả phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”lồng ghép với các cuộc vận động của ngành. Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục. thi đua thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục.

 2.2. Có xây dựng kế hoạch hàng năm hoặc văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Các trường xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn cho viên chức thực hiện đúng theo thẩm quyền phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Hầu hết CC-VC gương mẫu trong tham gia thực hiện 15 phần việc hộ gia đình góp phần lớn cho thành công của địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề theo thẩm quyền. Hoàn thành sơ kết đánh giá hiệu quả từng phong trào thi đua diễn ra trong năm học.

3. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiến tiến.

3.1. Có kế hoạch hoặc văn bản hướng dẫn việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến (xây dựng kế hoạch và trong năm phát hiện được mô hình, điển hình mới có hiệu quả để biểu dương, tuyên truyền).

Căn cứ kế hoạch số 30/KH-PGD&ĐT ngày 6 tháng 10 năm 2020  về phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và Giao ước thi đua khối, Các nhà trường đã ban hành kế hoạch công tác thi đua và quy chế thi đua ở từng đơn vị, trong đó chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến để biểu dương những cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

 

3.2. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về TĐKT (phối hợp cơ quan thông tin-truyền thông, các đoàn thể hoặc cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, đơn vị để tuyên truyền phong trào thi đua và các gương điển hình).

Hầu hết các nhà trường đều tổ chức bình chọn các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua, có biểu dương tại đơn vị nhưng chưa chú trọng trong việc phối hợp với với cơ quan thông tin để giới thiệu nhân rộng. Trang thông tin điện tử của trường còn nhiều đơn vị chưa thường xuyên cập nhật. Qua kiểm tra chỉ có 6 đơn vị làm tốt trong nội dung này.

4. Thực hiện công tác khen thưởng

Các nhà trường xét khen thưởng theo thẩm quyền đúng quy trình; trình khen thưởng các cấp đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Tỉ lệ cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên, đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến đạt trên 70%. Các chỉ tiêu về Chiến sĩ thi đua các cấp đều đạt.

5. Công tác kiểm tra về TĐKT

Các trường đều có kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát về công tác TĐKT của cơ quan, đơn vị. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định và gửi kết quả về Phòng Giáo dục.

6. Tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT và công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Mỗi trường đều có Hội đồng TĐKT, Tổ chấm mô tả sáng kiến của từng trường được thành lập đúng quy định và kịp thời kiện toàn ; Hội đồng có quy chế hoạt động riêng. Có phân công đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở phụ trách công tác TĐKT. Các thành viên trong Hội đồng đều được tập huấn, tiếp thu các văn bản về công tác thi đua hàng năm đúng theo hướng dẫn.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Hầu hết các trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và chính xác các báo cáo theo quy định. Nộp hồ sơ khen thưởng kịp thời, đủ thành phần hồ sơ, đúng thủ tục theo quy định.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

Tất cả các thành viên trong khối Tiểu học hoàn thành khá tốt các nội dung thi đua trong năm như: huy động và duy trì sĩ số học sinh đạt và vượt chỉ tiêu, PCGDĐĐT giữ mức 3, Công tác xây dựng đảng, chính quyền các đoàn thể, kết quả công tác quản lí, bảo vệ môi trường tốt,… Gv tích cực trong các phong trào thi đua, các phong trào của học sinh đạt tốt; Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt cao, tổ chức phong trào giao lưu giữa các đơn vị trong khối thi đua sôi nổi, giáo viên đoàn kết, vui tươi.

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

          - Các trường triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm học 2020 - 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của các cấp quản lý.

          - Tình hình chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của CBGVNV trong các đơn vị trường học có tiến bộ rõ rệt; trật tự, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường thường xuyên được củng cố, giữ vững, đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

          - Đổi mới và thực hiện tốt công tác hành chính của đơn vị. Quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về cải cách hành chính tại các trường học, như sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, trong giảng dạy, trong công tác; soạn thảo văn bản hành chính, chuyên môn theo Thông tư 30 của Bộ Nội vụ.

          - Các trường triển khai thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào thi đua xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn; chất lượng giáo dục toàn diện được đánh giá đúng thực chất; tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm so với cùng kỳ.

          - Trình độ đào tạo chuyên môn của CBGV ngày càng được nâng lên; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy - học có  chuyển biến tích cực.

          - Triển khai tốt Cuộc vận động: Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đinh khó khăn hay học yếu.

2. Hạn chế:

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy có tăng cường đầu tư nhiều  nhưng vẫn còn thiếu, còn nhiều khó khăn, như thiếu phòng học, phòng chức năng...đã ảnh hưởng đến phong tào thi đua của các trường, đặc biệt là duy trì trường chuẩn quốc gia.

          - Còn nhiều trường trong huyện quản trị Website chưa đạt hiệu quả

          3. Nguyên nhân

          - Việc đầu tư cơ sở vật chất cho từng trường chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo dục của các trường.

          - Công tác quản lý, chỉ đạo của một số trường chưa thường xuyên và sâu sát.

3. Kiến nghị : Không

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị trường tiểu học.

3. Tổ chức, thực hiện tốt các các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ GDĐT, UBND tỉnh, các cấp, các ngành phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.

4. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng; thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất, chuyên đề. Chú trọng khen thưởng công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, người lao động trực tiếp.

5. Phối hợp tốt với cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và phong trào thi đua cụ thể thiết thực, hiệu quả.

 6. Giải pháp tổ chức thực hiện

 Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và các hoạt động giáo dục; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục...

 Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019 - 2025... gắn với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” với những nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu, kế hoạch về giáo dục và đào tạo đã được giao trong năm 2021.     Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua

Chủ động tham mưu với lãnh đạo ngành, Ủy ban Nhân dân huyện trong lĩnh vực Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, có các biện pháp chỉ đạo cụ thể và hiệu quả hơn nữa để nâng cao một bước các lĩnh vực giáo dục có tính đặc thù, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng, hiệu quả giáo dục dân tộc; bổ sung các chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo, triển khai nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục theo định hướng của Đảng và Nhà nước…

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT;

- Phòng Nội vụ;

- Các trường tiểu học;                                              

- Lưu: trường Vĩnh Tuy 1.        

 

KHỐI TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sum