Kế hoạch chung tay phòng chống covid-19

Phát động thi đua chuyên đề chung tay phòng chống covid-19

       PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

 

              Số: ……/KH-THĐA                                                              

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
  
 

                     Định An, ngày 4 tháng 11  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục đoàn kết,chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống dịch COVID-19”

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT ngày 29/10/2021 của Phòng Giáo dục về triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt “Ngành giáo dục và Đào tạo Gò Quao, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Trường tiểu học số 1 xã Định An phát động thi đua với những nội dung sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa bảo đảm sức khỏe của viên chức, người lao động trong trường, đảm bảo cho tất cả học sinh học tập tốt.

2. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 của viên chức, người lao trong trường; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cơ quan và cộng đồng.

3. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 4. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong trong việc thực hiện, vừa đảm bảo công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

 a) Tập thể: Các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong trường.

b) Cá nhân: viên chức và người lao động, người học.

 2. Nội dung thi đua

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của ngành Y tế về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Triển khai toàn diện, đồng 2 bộ, quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

 b) Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để góp phần đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị vừa hoàn thành mục tiêu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

 c) Thi đua phát huy sáng kiến và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần chống dịch bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính

d) Thi đua đảm bảo an toàn trong công tác giảng dạy, hội họp không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 e) Thi đua triển khai hiệu quả, an toàn chiến lược vắc xin phòng COVID19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

 g) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chi bộ, các bộ phận trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc.

III. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG.

 1. Tiêu chuẩn Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu được giao năm học 2021 – 2022 và đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Công văn số 47/PGDĐT về khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2. Hình thức khen thưởng

a) Hình thức: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Số lượng:khen đột xuất không giới hạn số lượng

 3. Thủ tục hồ sơ, thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng

 a) Thủ tục hồ sơ: Thực hiện đơn giản theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Căn cứ kế hoạch phát động của nhà trường, Công đoan, Tổ chuyên môn tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả, bình xét cá nhân, tập thể để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ Hiệu trưởng để được giải thích.

  Nơi nhận:                                CT.CĐCS                                    HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-CB,GV, NV;

-Lưu VT.