Nghị quyết hội nghị viên chức 2021- 2022

Dự thảo Nghị quyết hội nghị viên chức- lao động 2021- 2022

    PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

 

            Số : …./NQ-THĐA

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
  
 

                     Định An, ngày … tháng 10 năm 2021

 

 

 

 

 

     

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị viên chức, lao động

 năm học 2021 - 2022

 

Thực hiện hướng dẫn số 155 /HD-LĐLĐ ngày 15/12 /2016 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức hàng năm.

 Ngày 30 / 10/2021, Trường Tiểu học số 1 xã Định An đã tiến hành tổ chức Hội nghị viên chức, lao động năm học 2021- 2022. Tại Hội nghị, viên chức đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức năm học 2020 - 2021; các chỉ tiêu  năm học 2021 - 2022; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; một số vấn đề về công tác tài chính; về công tác thi đua khen thưởng trong năm học…
     Sau khi thảo luận, Hội nghị Viên chức, Lao động năm học 2021- 2022 Trường tiểu học số 1 xã Định An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực  hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức- lao động năm học 2020 - 2021.

Điều 2. Hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 và những chỉ tiêu phấn đấu với những nội dung sau:

- Chất lượng học tập :

Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện từ 30% (253 em). lưu ban không quá 1% (8 học sinh) ; HS bỏ học không quá 1% (8 học sinh).

- Hoàn thành chương trình bậc tiểu học 166 em, 100%;

- Hoàn thành chương trình lớp học 97 % (819 em);

- Lên lớp sau khi rèn luyện trong hè 2% (17 em)

-Tỉ lệ học sinh được đánh giá năng lực tốt từ 35%; đạt từ 62%; cần cố gắng không quá 3%.

-Tỉ lệ học sinh được đánh giá phẩm chất tốt từ 35%; đạt từ 62%; cần cố gắng không quá 3%.

- HS được rèn kĩ năng sống, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tải nghiệm sáng tạo : 100%.

- Các hoạt động giáo dục ngoài giờ được tổ chức thường xuyên theo các chủ điểm của năm học.

-chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tốt: 27 người; Khá: 12 người; Trung bình: 0 người.

- Năng lực giảng dạy : giáo viên dạy giỏi cấp trường 20 người; giáo viên dạy giỏi cấp huyện ít nhất 10 giáo viên.

-Đánh giá viên chức cuối năm với mỗi cá nhân đạt từ “Hoàn thành tốt’ trở lên

-Tham gia phong trào thi đua,thi đua chuyên đề, hội thi của ngành đều đạt thành tích tốt.

+ Vận động học sinh tham gia BHYT đạt 90% trở lên.

+ Duy trì 34/40 tiêu chí trường học an toàn

*Danh hiệu tập thể:  đạt danh hiệu TTLĐTT; TTLĐXS.

*Cá nhân:

Lao động Tiên tiến:                       34đ/c

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:            5 đ/c

Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh :            1 đ/c

*Đoàn thể :

Công đoàn :                                  Vững mạnh

Liên đội :                                      Xuất sắc

*Chỉ tiêu khác:

+100% GV tham gia đầy đủ các chuyên đề và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ; bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

+100% GV biết UDCN thông tin.

                +100% CB-GV-NV thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua chuyên đề.

            Phối hợp với Ban ĐDCMHS làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ đủ tập, học bổng cho học sinh nghèo, bảo hiểm y tế cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Phấn đấu vận động trong năm đạt trên 30 triệu đồng trở lên.

Điều 3. Hội nghị thống nhất giao trách nhiệm:
  1. Chủ tọa Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa hoàn thiện văn kiện Hội nghị năm học 2021 - 2022 để triển khai và tổ chức thực hiện.
  2. Ban chấp hành công đoàn cơ sở, các Tổ trưởng với chức năng tham gia quản lí, tổ chức vận động các thành viên trong tổ chức và đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra .
  3. Ban Thanh tra Nhân dân tăng cường giám sát thực hiện đầy đủ, đúng nội dung Nghị quyết này và cùng nhà trường xây dựng tập thể thành khối đoàn kết vững mạnh.
  4. Mỗi cán bộ, viên chức và các thành viên khác trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đề ra.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 

  HIỆU TRƯỞNG

 

    THƯ KÝ
 

 
  

 

 

 

 

         Lâm Tuấn Anh                         Mạch Văn Quân                   Thị Bích Tuyền

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                          
- Phòng GDĐT; (b/cáo)

- LĐLĐ huyện; (b/cáo)
- CB-GV-NV;(t/ hiện);
- Lưu VP;