Tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS

Tháng hành động phòng chống HIV của trường tiểu học số 1 xã Định An

          PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG T H  SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                   

         Số: …../BC-THĐA                                               Định An, ngày 30  tháng 11 năm 2021           

BÁO CÁO

Kết quả hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021 theo công văn 2945/SGDĐT

 

Thực hiện công văn số 2945/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 8 tháng 11 năm 2021, nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 87/KH-THĐA ngày 22 tháng 11 năm 2021 tuyên tuyền các nội dung tháng hành động quốc gia về phòng chông HIV/AIDS năm 2021 đạt được những kết quả như sau:

1.Nội dung tuyên truyền:

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS bằng hình thức trực tuyến, đăng tải rộng rãi trên trang website của nhà trường.

Khẩu hiệu: “Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị HIV/AIDS liên tục suốt đời!”

Chỉ đạo giáo viên lồng ghép các nội dung kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và ma túy học đường; nguy cơ lây nhiễm HIV, cách phòng tránh …vào trong các giờ học trực tuyến.

         2. Các hoạt động khác:

  Thầy cô giáo tích cực tư vấn những vấn đề liên quan tới giới tính, sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên, nhất là học sinh lớp 5. Triển khai tích hợp các nội dung giáo dục về ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội vào môn học.

3.Kết quả đạt được

Tuyên truyền trong đội ngũ: có 42 lượt CBGV-NV tham gia

Tuyên tuyền trong học sinh: có 282 em từ lớp 3 đến lớp 5 tham gia.

4. Đánh giá chung

 4.1. Thuận lợi

 - Việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo củanhà trường; sự vào cuộc tích cực, chủ động của Công đoàn trường; sự nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ giáoviên chủ nhiệm; sự đồng thuận của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

 - Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường có sức trẻ, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai và thực hiện các hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đều có ý thức cao trong việc phòng chống HIV/AIDS trong trường học cũng như ở địa phương nơi cư trú.

- Học sinh nhà trường có truyền thống chăm ngoan, hiếu học, có lối sống lành mạnh, tích cực, hăng say trong các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo.

Công đoàn nhà trường hoạt động sáng tạo, tích cực, có nhiều đổi mới trong công tác truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS.

 4.2. Khó khăn - Công tác tổ chức với quy mô nhỏ, bằng thức trực tuyến, chưa liên tục cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS của nhà trường do đó kỹ năng, phương pháp truyền thông của đội ngũ cán bộ tư vấn học đường còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 của trường tiểu học số 1 xã Định An. Từ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và thực hiện các hoạt động đạt kết quả cao hơn.

Nơi nhận :                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD-ĐT Gò Quao;

-CBGV-NV;

-Lưu VT .