Tổng kết hoạt động chi bộ năm 2020

Đánh giá hoạt động chi bộ năm 2020

        ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 1                                       

                 Số ….. /BC-CB                       Định An, ngày 5 tháng 01 năm 2021         *

                         

          BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động Chi bộ năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

 

PHẦN I: Đánh giá chất lượng Chi bộ năm 2020

                                                ………………….

I- Kết quả đạt được trong năm 2020

1.Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Chi ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đảng viên, tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có kế hoạch đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện mô hình kể chuyện Bác Hồ dưới cờ. Việc tự khắc phục các biểu hiện của bản thân tự nhận diện theo Nghị quyết TW4 khóa XII trong năm 2020 có chuyển biển tốt, mỗi đảng viên chỉ còn từ 1 đến 3 biểu hiện. Ngoài ra chi bộ còn thực hiện đầy đủ có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của đảng ủy. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, định hướng tư tưởng đối với đảng viên. Đảng viên gương mẫu thực hiện 15 phần việc hộ gia đình theo chủ trương của địa phương. Cuối năm 2020, có 25/26 đảng viên được đánh giá nơi cư trú loại tốt. Làm tốt công tác giáo dục học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành, của trường .

2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chi bộ đã đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối trong nhà trường và các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chi đoàn thanh niên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020– 2021.

Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường và các tổ chức xây dựng kế hoạch năm học 2020– 2021 với những chỉ tiêu sát thực tế, phù hợp với thực tế địa bàn và điều kiện của nhà trường. kết quả đã huy động hs đến trường đạt 100%; thu BHYT hs đạt 95 %. Tham gia các phong trào có nhiều học sinh giỏi cấp huyện. Các đoàn thể đạt vững mạnh. Cuối năm học 2019- 2020, có  97,6 % học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học. Trường có 05 CBGV đạt CSTĐ cơ sở; Lãnh đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong thu chi, đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh. Thực hiện đầy đủ chế độ 3 công khai trong nhà trường. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong việc xây dựng kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện công việc.

Giữ vững an ninh, an toàn trường học, có phương án, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích hiệu quả.

Chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục, đồng thời chỉ đạo thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoại khóa, tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chỉ đạo giáo viên quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo chính quyền tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, kịp thời uốn nắn những sai sót trong việc thực hiện quy chế chuyên môn. Chỉ đạo Ban Giám hiệu phối hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua có tác dụng thiết thực.

3 . Về lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức trong nhà trường

Chi bộ giám sát thường xuyên các hoạt động của Ban giám hiệu, hoạt động dạy và học, hoạt động ngoại khóa của giáo viên, học sinh. Kiểm tra việc giải quyết những vấn đề xảy ra trong nhà trường, những kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, của học sinh và cha mẹ học sinh.

Tham mưu lãnh đạo ngành bổ sung, hợp đồng nhân sự còn thiếu; Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đội ; Đoàn TN phát triển đúng hướng, đúng chức năng nhiệm vụ. Các đoàn thể được xếp loại vững mạnh, liên đội xuất sắc.

Chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác xây dựng đội ngũ, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên. Phân công nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn. Chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng lập kế hoạch của các tổ chức đầu năm học trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của ngành, sát với thực tiễn, hoàn cảnh điều kiện nhà trường.

Công tác tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ năm 2020 thực hiện tốt. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của chi ủy gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ luôn được phát huy.

Trong năm 2020, chi bộ giới thiệu cho 1 giáo viên học xong lớp nhận thức về Đảng.

4.Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng chi bộ :

Ban chi ủy làm việc theo đúng tinh thần quy chế làm việc của Chi bộ đề ra đầu nhiệm kỳ 2019- 2022. Chi ủy họp định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tổ chức cán bộ, chỉ đạo đoàn thể, xây dựng chi bộ tháng trước đồng thời định hướng các nội dung công tác chỉ đạo cho tháng sau. Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều, tinh thần sinh hoạt nghiêm túc, dân chủ trong đóng góp xây dựng và phê bình. Theo chỉ đạo của Đảng ủy, Chi ủy đã phân công đảng viên soạn thảo chuyên đề và triển khai 02 chuyên đề đúng theo kế hoạch đề ra. Nội dung các chuyên đề đều phản ánh về sự quan tâm của đảng viên trong công tác phát triển đảng, xây dựng phong cách lề lối làm việc khoa học. Qua triển khai chuyên đề nhận thức đảng viên nâng lên rõ rệt góp phần tích cực cho việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

Qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong chi bộ xác định trong tập thể có 5 biểu hiện.

+Ít nghiên cứu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+Thiếu kiểm tra đôn đốc.

+Trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

+Phí phạm thời gian lao động.

+Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực

          Đến cuối năm 2020 , chi bộ đã khắc phục được 01 biểu hiện, còn 4 biểu hiện:

Trong tự phê bình còn nễ nang;

Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực

Thiếu kiểm tra đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương

Lười học tập chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước;

Chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo” và Chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Giao cho chính quyền lồng ghép nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vào kế hoạch phát động thi đua hàng năm. Nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, phân công đảng viên có kinh nghiệm thường xuyên theo dõi, giúp đỡ đảng viên trẻ.

Chi bộ thực hiện đủ các loại hồ sơ theo quy định, giao trách nhiệm về quản lý, lưu trữ hồ sơ cho từng cá nhân trong Chi ủy theo quy chế làm việc. Thu chi tài chính của Chi bộ đúng theo quy định.

Phê bình năm 2020, chi bộ có 26/26 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 100%), có 05 đảng viên được đảng viên đề nghị lên cấp trên khen thưởng. Đề nghị đảng ủy phân loại chi bộ mức “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

     5.Về lãnh đạo thực hiện cuộc vận động hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đảng viên cam kết thực hiện chuyên đề năm 20220 về xây dựng khối đại đoàn kết, Ý thức đảng viên có chuyển biến tích cực, sống hòa đồng, gần gủi với quần chúng, được nhân dân tín nhiệm cao hơn. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ quan theo Thông tư số 06/2018/TT-BGD của Bộ Giáo dục quy định về nguyên tắc ứng xử. Trung thực trong kiểm tra đánh giá học sinh. Thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo do các ngành các cấp phát động.

II.Nhận xét, đánh giá chung

Trong năm 2020, chi bộ trường tiểu học 1 đã làm tốt trong việc chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể làm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Chi bộ đề ra. Tập thể đoàn kết, mỗi cá nhân có nhiều cố gắng đóng góp thành tích cho sự phát triển nhà trường. Tư tưởng đội ngũ vững, quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và gương mẫu thực hiện. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 100% đảng viên được xếp loại cuối năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện đều mô hình “Kể chuyện Bác Hồ dưới cờ hàng tuần”, tạo được sự chuyến biến trong việc học tập và làm theo Bác.

Công tác giám sát đảng viên thực hiện đạt chỉ tiêu; Chi ủy chi bộ xây dựng đủ các kế hoạch trọng tâm trong năm, triển khai và chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đạt hiệu quả, nền nếp sinh hoạt, thực hiện dân chủ trong cơ quan được phát huy. Hầu hết các chỉ tiêu của chi bộ đề ra năm 2020 đều hoàn thành đúng tiến độ; các đoàn thể cũng được cấp trên đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Chính quyền nhà trường chỉ đạo sâu sát mục tiêu chiến lược từng năm, lãnh đạo phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên- nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định cần phải có sự quyết tâm khắc phục trong năm 2021 như: một số đảng viên khắc phục biểu hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống chậm, việc tham gia bình luận chia sẻ không đúng trên Facebook trong đội ngũ thời gian qua còn làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và chi bộ; công tác phát triển đảng chưa đạt chỉ tiêu, tỉ lệ học sinh lưu ban còn cao, ảnh hưởng đến công tác phổ cập nhà trường mà tập thể cần có giải pháp tốt hơn.

PHẦN II: Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

1.Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Chi bộ tiếp tục phổ biến kịp thời đến đảng viên các Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước của trung ương, địa phương, của ngành Giáo dục đàò tạo. Lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện kịp thời đầy đủ, có hiệu quả. Tuyệt đối không có hiện tượng nói, làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có đảng viên vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác giáo dục học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Ban chi ủy lựa chọn các vấn đề còn hạn chế trong chi bộ, trong nhà trường để soạn thảo kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cho đảng viên quán triệt và thực hiện tốt hơn. Dự kiến tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề.

2.Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chỉ đạo đảng viên, giáo viên thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, nâng cáo chất lượng dạy và học, đánh giá học sinh đảm bảo đúng chuẩn, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 3/2021. Vận động học sinh đến trường năm học 2021 - 2022 đạt 100%; Thu BHYT hs đạt 100%.  HS, Gv tham gia các hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể trong việc xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ.

Tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn trường học; duy trì trường xanh- sạch – đẹp; chuẩn quốc gia mức độ 1, PCGDTHĐĐT mức độ 3, kiểm định cơ sở giáo dục đạt mức độ 2.

 Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt mức tốt trở lên.

Phát triển đảng viên mới 01 đồng chí.

3.Về lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu, Công đoàn, Chi đoàn và hoạt động dạy học, hoạt động NGLL của giáo viên học sinh. Phát hiện, giải quyết sớm những vấn đề xảy ra trong nhà trường, những kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, của học sinh, cha mẹ học sinh.

Chi bộ lãnh đạo Công đoàn, tổ chức Đội; đoàn TN thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng cùa mình. 

4.Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng chi bộ:

Làm việc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tham gia sinh hoạt, học tập nghị quyết tại Đảng bộ đầy đủ, nghiêm túc. Chi bộ thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng của Đảng viên trong chi bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ. Thu chi đảng phí đúng quy định, công khai hàng quý rõ ràng.

Giám sát xong vòng 09 đảng viên (34,6)%, dự kiến 02 đồng chí trong chi ủy và 07 đảng viên.

Tiếp tục lãnh đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng viên, nghiêm túc sửa chữa các khuyết điểm sau tự phê bình năm 2020. Gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới và các chủ trương tại địa phương.

 5.Về lãnh đạo thực hiện cuộc vận động hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; duy trì mô hình “kể chuyện Bác Hồ dưới cờ hàng tuần”, tổng kết mô hình vào tháng 05 /2021, đồng thời tổ chức biểu dương những cá nhân tiêu biểu vào cuối năm học 2020- 2021 đồng thời lựa chọn mô hình cho năm học 2021- 2022.

Nơi nhận:

            -Đảng ủy xã;                                                           T/M CHI ỦY

            -Đảng viên;                                                                  Bí thư

            -Lưu CB.

 

 

                                                                             Mạch Văn Quân